گروه به گروه تلگرام

گروه به گروه تلگرام گروه به گروه تلگرام در این روش که یکی از روشهای موثر در کسب و کار تلگرام میباشد برای مثال شما یک گروه ارز دیجیتال و یا هر گروه دیگری دارید که رقیب شما هم گروهی با عنوان گروه شما دارد و با توجه به رباتهای مدیریت گروه به شما امکان تبلیغات …