ممبر اپلودر چیست؟

ممبر اپلودر چیست؟ ممبر اپلودر چیست؟ این نوع ممبر هایی که از طریق رباتهای اپلودر تلگرام یا رباتی که دارای جوین اجباری میشوند را ممبر اپلودر میگویند.همان ممبری که از طریق ربات اپلودر به کانال شما اد میشوند تماما ممبرهای واقعی و پر بازدهی هستند.در ادامه توضیحات دقیق درباره این نوع ممبر تلگرام خواهیم داد تا …